Kategorie

Faktury VAT

Wystawiamy faktury VAT

Rzetelna Firma

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej MaxKomfort, www.sklep.maxkomfort.com

1.   Postanowienia ogólne
a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez MaxKomfort z siedzibą w Kielcach przy ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce. Numer NIP: 657-061-70-77, prowadzącą sprzedaż środków czystości oraz akcesoriów do sprzątania za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.sklep.maxkomfort.com
b) Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Firmy MaxKomfort.
c) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej MaxKomfort.
d) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
e) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym sklep.maxkomfort.com jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
f) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 2.   Dane Klienta
a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – MaxKomfort nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
b) MaxKomfort zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 3.   Polityka ochrony prywatności
a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
b) Dane osobowe nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4.   Przedmiot działalności
a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego sklep.maxkomfort.com jest sprzedaż środków czystości oraz akcesoriów do sprzątania za pośrednictwem Internetu.
 5.   Zakupy
a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.sklep.maxkomfort.com
b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do  sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
d) Zapłata za wybrane produkty uiszczana jest na podany rachunek bankowy MaxKomfort. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
e) Pracownik MaxKomfort informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
 6.   Ceny
a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
 7.   Dostawa
a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
b) Dostawa przesyłki wysłanej firmą kurierską trafia do adresata na drugi dzień roboczy po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć.O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
c) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
d) MaxKomfprt nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)
e) Termin realizacji złożonych zamówień do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Firmy MaxKomfort.
f) Dowód zakupu (paragon lub oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.
 8.   Wady, zwroty
a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, MaxKomfort zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.
b) MaxKomfort nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne czy graficzne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże MaxKomfort dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.
d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

9. Zakończenie
a) Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
b) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.